2-Ethoxymethyl-4,5-diphenyl-oxazole

2-Ethoxymethyl-4,5-diphenyl-oxazole