5-[4-Chlorophenyl]-3-[3-iodoanilino]-1-[3-iodophenyl]-2[5H]-pyrrolone

5-[4-Chlorophenyl]-3-[3-iodoanilino]-1-[3-iodophenyl]-2[5H]-pyrrolone