5-Nitro-2-phenyl-2H-benzotriazole

5-Nitro-2-phenyl-2H-benzotriazole