ethyl 2-[(3-iodobenzoyl)amino]-4-phenylthiophene-3-carboxylate

ethyl 2-[(3-iodobenzoyl)amino]-4-phenylthiophene-3-carboxylate