4-[[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-2,3-dihydroxy-4-oxobutanoic acid

4-[[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-2,3-dihydroxy-4-oxobutanoic acid