Methyl 2-methyl-2-dimethoxyamino-propanoate

Methyl 2-methyl-2-dimethoxyamino-propanoate