4-(3-Nitrophenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one

4-(3-Nitrophenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one