1-Dimethylthexylsilyloxypentadecane

1-Dimethylthexylsilyloxypentadecane