1-Dichloromethyl(dimethyl)silyloxytridecane

1-Dichloromethyl(dimethyl)silyloxytridecane