Trimethylsilyl 6-phenylhexanoate

Trimethylsilyl 6-phenylhexanoate