1-Dimethylthexylsilyloxydodecane

1-Dimethylthexylsilyloxydodecane