1-Dimethyl(isopropyl)silyloxydodecane

1-Dimethyl(isopropyl)silyloxydodecane