1-Dimethyl(chloromethyl)silyloxydodecane

1-Dimethyl(chloromethyl)silyloxydodecane