1-Dimethylthexylsilyloxy-10-undecene

1-Dimethylthexylsilyloxy-10-undecene