1-Dimethyl(isopropyl)silyloxydecane

1-Dimethyl(isopropyl)silyloxydecane