1-Dichloromethyl(dimethyl)silyloxydecane

1-Dichloromethyl(dimethyl)silyloxydecane