1-Dimethyl(chloromethyl)silyloxydecane

1-Dimethyl(chloromethyl)silyloxydecane