(p-Chlorophenyl)-acetonyl-dimethylsilane

(p-Chlorophenyl)-acetonyl-dimethylsilane