2-Ethyl-1-(dimethyl(chloromethyl)silyloxy)cyclohexane

2-Ethyl-1-(dimethyl(chloromethyl)silyloxy)cyclohexane