t-Butyldimethyl(2-methylcyclohex-1-enylmethoxy)silane

t-Butyldimethyl(2-methylcyclohex-1-enylmethoxy)silane