4-(Dimethyl(chloromethyl)silyloxy)hexadecane

4-(Dimethyl(chloromethyl)silyloxy)hexadecane