1-Methyl-2-(dimethyl(chloromethyl)silyloxy)cyclohexane

1-Methyl-2-(dimethyl(chloromethyl)silyloxy)cyclohexane