Exo-norbornanol, ethyldimethylsilyl ether

Exo-norbornanol, ethyldimethylsilyl ether