6-Dimethyl(octyl)silyloxypentadecane

6-Dimethyl(octyl)silyloxypentadecane