1-Dimethyl(chloromethyl)silyloxyhexane

1-Dimethyl(chloromethyl)silyloxyhexane