4-Methyl-1-dimethyl(isopropyl)silyloxypentane

4-Methyl-1-dimethyl(isopropyl)silyloxypentane