4-Ethyl(dimethyl)silyloxytridecane

4-Ethyl(dimethyl)silyloxytridecane