1-Dichloromethyl(dimethyl)silyloxyhexane

1-Dichloromethyl(dimethyl)silyloxyhexane