2-(Dimethyl(chloromethyl)silyloxy)tridecane

2-(Dimethyl(chloromethyl)silyloxy)tridecane