2-Pentamethyldisilanyloxypentane

2-Pentamethyldisilanyloxypentane