2-Ethyl(dimethyl)silyloxypentane

2-Ethyl(dimethyl)silyloxypentane