1-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentane

1-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentane