2-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentane

2-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentane