1-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentane

1-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentane