1-Ethyl(dimethyl)silyloxypentane

1-Ethyl(dimethyl)silyloxypentane