1-Dimethylthexylsilyloxypentane

1-Dimethylthexylsilyloxypentane