3-Pentenenitrile, 4-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]-

3-Pentenenitrile, 4-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]-