4-Dimethyl(octyl)silyloxytridecane

4-Dimethyl(octyl)silyloxytridecane