2-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxybutane

2-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxybutane