2-Methyl-1-ethyl(dimethyl)silyloxypropane

2-Methyl-1-ethyl(dimethyl)silyloxypropane