2-Ethyl(dimethyl)silyloxybutane

2-Ethyl(dimethyl)silyloxybutane