2-Methyl-1-(dimethyl(chloromethyl)silyloxy)propane

2-Methyl-1-(dimethyl(chloromethyl)silyloxy)propane