Butoxy(dichloromethyl)dimethylsilane

Butoxy(dichloromethyl)dimethylsilane