1-Dimethyl(isopropyl)silyloxybutane

1-Dimethyl(isopropyl)silyloxybutane