4-Chloro-3-nitrophenyl 4-chlorophenyl sulfone

4-Chloro-3-nitrophenyl 4-chlorophenyl sulfone