Trimethylsilyl 5-(2-methoxyphenyl)pentanoate

Trimethylsilyl 5-(2-methoxyphenyl)pentanoate