Trimethylsilyl 5-(3-methoxyphenyl)pentanoate

Trimethylsilyl 5-(3-methoxyphenyl)pentanoate