1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene

1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene