1-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxypropane

1-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxypropane