1-Dimethyl(isopropyl)silyloxypropane

1-Dimethyl(isopropyl)silyloxypropane